För oss på Nevotex är hållbarhet och miljö inte bara viktigt när det kommer till framställningen av våra produkter. Utan också i de val vi gör när det kommer till bland annat energi och livsmedel som vi använder oss av i vår verksamhet. 

Vi köper därför förnybar el från Tranås Energis egna elproduktion. Elen produceras i de tre vattenkraftverken i Ydre samt i det biobränsleeldade kraftvärmeverkat i Tranås. 

Hela produktionen är märkt Bra Miljöval och man tar största möjliga hänsyn till natur och biologisk mångfald. Ett exempel på detta är att alla vattenkraftverk har faunapassager, som gör att fisken kan röra sig fritt förbi anläggningarna och följa sina naturliga livscykler. Ett annat exempel är att all träflis som används i kraftvärmeverket kommer från skogarna i Tranås närområde och all aska som blir kvar återförs till skogen för att ge näring till växande träd. 

Detta är något vi är mycket stolta över. 
Vill du läsa mer om det vi köper från Tranås Energi kan du klicka här och göra det på deras hemsida: www.tranasenergi.se

På bilden kan du se Visskvarns vattenkraftstation, ett av de kraftverk som producerar vår el.